Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Rood Jaillance logo

Algemene verkoopvoorwaarden

Identificatie van de verkoper

JAILLANCE SA

BP 79, 355 avenue de la Clairette 26150 DIE

Tel: 04 75 22 30 30

Fax: 04 75 22 30 12

E.mail : vpc@jaillance.com

SA met een kapitaal van €3.344.125

RCS ROMANS 382 748 986 00017 APE 4634Z

Artikel 1 - Toepassingsvoorwaarden

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is het definiëren van de voorwaarden waaronder verkoop op afstand wordt gesloten, met name via de website www.jaillance.comZij zijn de wet van de partijen.

Bijgevolg impliceert elke bestelling door de klant de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant erkent volledig op de hoogte te zijn en ze te hebben gelezen voordat hij de bestelling plaatst, hetzij in de documenten die samen met het bestelformulier naar de klant worden gestuurd, hetzij op de website. www.jaillance.com.

JAILLANCE behoudt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen en aan te passen. Deze wijzigingen en updates zijn bindend voor de klant vanaf de datum van de mededeling ervan aan hem of van de publicatie ervan op de website. www.jaillance.com.

Aangezien de verkoop van alcohol aan minderjarigen verboden is, moeten klanten die producten bestellen ten minste 18 jaar oud zijn op de datum van aankoop. Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid en alcohol moet met mate worden geconsumeerd.

Artikel 2 - Aanbiedingen - Orders

De producten die te koop worden aangeboden in de commerciële documenten die JAILLANCE naar de klant stuurt en op de website www.jaillance.com zijn die welke daarin worden beschreven, met vermelding van hun prijs, essentiële kenmerken en leveringskosten.

De geldigheidsduur van de productaanbiedingen op de handelsdocumenten van JAILLANCE is deze die vermeld staat op de aan de klant gerichte documenten en op de internetsite. www.jaillance.com en deze aanbiedingen zijn van toepassing op alle bestellingen die JAILLANCE ontvangt vóór het verstrijken van deze geldigheidsperiode. Na deze datum behoudt JAILLANCE zich het recht voor zijn aanbiedingen te wijzigen.

In geval van fouten in de typografie of in de foto's op de handelsdocumenten van JAILLANCE of op de website www.jaillance.com  Deze fouten scheppen geen rechten voor de klant en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van JAILLANCE.

Alle foto's en teksten in de commerciële documenten van JAILLANCE en op de website www.jaillance.com zijn exclusief eigendom en worden beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, zodat de klant ze niet mag reproduceren, zelfs niet gedeeltelijk, op welke manier dan ook, op welke drager dan ook en voor welk doel dan ook.

Bovendien omvatten deze algemene verkoopsvoorwaarden de leveringsvoorwaarden en -termijnen, de betalingsvoorwaarden, de garanties die inherent zijn aan de producten, de contactgegevens van JAILLANCE en de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht.

Indien de klant zich niet voldoende geïnformeerd acht over deze elementen, kan hij, alvorens een bestelling te plaatsen, bijkomende informatie vragen op het volgende telefoonnummer: 04 75 22 30 30 of per e-mail op het volgende adres: vpc@jaillance.com, van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u30, JAILLANCE verbindt zich ertoe de klant alle gewenste bijkomende informatie te verstrekken.

Zodra de klant van mening is dat hij voldoende geïnformeerd is, kan hij een bestelling plaatsen, met dien verstande dat hij door het plaatsen van een bestelling impliciet erkent alle benodigde informatie te hebben verkregen.

Aangezien de door JAILLANCE verkochte producten door hun aard beperkt zijn in hoeveelheid, worden ze enkel te koop aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van stockschaarste verbindt JAILLANCE zich ertoe de klant binnen een termijn van maximum 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling per post of e-mail te verwittigen en hem eventueel een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aan te bieden.

De klant kan dan ofwel zijn bestelling annuleren tegen terugbetaling van de betaalde prijs, ofwel gelijkwaardige producten bestellen die hem eventueel worden aangeboden, door JAILLANCE per post of per e-mail van zijn keuze op de hoogte te brengen, binnen 8 dagen nadat hij de informatie over de onbeschikbaarheid van de bestelde producten heeft ontvangen.

In geval van annulering van de bestelling verbindt JAILLANCE zich ertoe de klant terug te betalen binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de datum van annulering van de bestelling door de klant.

Om een bestelling te plaatsen op de www.jaillance.com moeten het bestelproces volgen dat daarin wordt beschreven door het online gedematerialiseerde bestelformulier in te vullen.

Voor andere bestellingen op afstand moet de klant de hem toegestuurde bestelbon volledig ingevuld terugsturen naar JAILLANCE op het adres vermeld in artikel 10.

De klant geeft de gevraagde informatie, die nodig is voor de afronding van de verkoop en levering, door in de daarvoor bestemde ruimtes, waarbij hij erop let geen informatie weg te laten die essentieel is voor de goede uitvoering van de levering (toegangsgegevens, deurcodes, telefoonnummer van de vaste lijn, etc.).

Na validatie van de bestelling en betaling van de prijs door de klant op de website www.jaillance.com  en/of de ontvangst door JAILLANCE van de bestelbon, vergezeld van de betaling door de klant, is de bestelling definitief en wordt de verkoop geacht tot stand te zijn gekomen, zodat de bestelling niet meer kan worden geannuleerd of gewijzigd, zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van JAILLANCE, onder voorbehoud van de uitoefening door de klant van zijn herroepingsrecht zoals beschreven in artikel 5 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De klant ontvangt een schriftelijke bevestiging van zijn bestelling, ten laatste bij de levering van de bestelde producten, met vermelding van zijn naam en adres, de prijs en de kenmerken van de bestelde producten, de voorwaarden, de kosten en de leveringstermijnen, de voorwaarden en bepalingen van de garanties die inherent zijn aan de producten, het adres en het telefoonnummer waar hij zijn klachten kan indienen en de voorwaarden en bepalingen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, evenals het herroepingsformulier. 

 

Bij wijze van uitzondering behoudt JAILLANCE zich het recht voor om een bestelling van een klant te annuleren, zodra deze bestelling een abnormaal karakter vertoont wat betreft de werkelijke identiteit van de klant, de eigendom van de door hem gebruikte betaalmiddelen, het opgegeven leveringsadres of het gebruik van technische middelen om het bestel- of betalingssysteem van zijn normale werking af te leiden. 

In deze uitzonderlijke hypothese behoudt JAILLANCE zich het recht voor om de klant schriftelijk op papier of via e-mail te vragen om alle vereiste bewijzen van identiteit, eigendom van het gebruikte betaalmiddel en het gevraagde leveringsadres.

Indien de klant JAILLANCE de gevraagde bewijzen niet schriftelijk of per e-mail verstrekt binnen de 8 dagen na ontvangst van het verzoek van JAILLANCE, heeft JAILLANCE het recht de bij haar geplaatste bestelling te annuleren door de klant schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen van haar beslissing.

In geval van annulering van de bestelling verbindt JAILLANCE zich ertoe de klant terug te betalen binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de datum van annulering van de bestelling.

Artikel 3 - Levering en vervoer

De hierna of op elk ander document van de klant of van JAILLANCE vermelde leveringstermijnen gelden, behoudens andersluidende bepalingen, voor producten geleverd door JAILLANCE of door een door haar aangestelde vervoerder, op het adres vermeld in de bestelling.

De bestelde producten worden geleverd in Metropolitan Frankrijk binnen maximaal 10 werkdagen vanaf de datum van totstandkoming van het contract zoals bepaald in artikel 2 van deze algemene verkoopvoorwaarden (ontvangst van de bestelbon met betaling van de prijs).

Indien JAILLANCE de levering van de bestelde producten niet kan garanderen binnen de hierboven vastgestelde termijn van 10 dagen, en zodra de vertraging in de levering meer dan 7 werkdagen bedraagt en niet te wijten is aan overmacht, zal de klant de volledige ontbinding van het verkoopcontract kunnen uitspreken.

In dat geval moet de klant JAILLANCE hiervan per post of per e-mail op de hoogte brengen, waarna JAILLANCE zich ertoe verbindt de klant zo snel mogelijk en in elk geval binnen 14 werkdagen na ontvangst van het verzoek tot oplossing, alle bedragen terug te betalen die zij eventueel heeft ontvangen bij de bestelling.

De door JAILLANCE verkochte producten reizen op zijn kosten, risico's en gevaren, waarbij de overdracht van risico's en verantwoordelijkheden plaatsvindt op het moment van de levering van de producten bij de klant op het adres dat vermeld staat in de bestelling, waarbij de klant zich ertoe verbindt aanwezig te zijn om de levering in ontvangst te nemen. De levering vindt plaats tussen 9 en 17 uur.

In geval van tekort, beschadiging of niet-conformiteit van de geleverde producten ten opzichte van de bestelling, dient de klant zijn voorbehoud schriftelijk en met zijn handtekening aan te geven op de leveringsbon en JAILLANCE hiervan op de hoogte te brengen per post of e-mail, binnen 48 uur vanaf de levering, zodat JAILLANCE zijn rechten tegenover de vervoerder kan behouden.

Artikel 4 - Prijs - Betaling

inclusief, voor verpakte producten die bij de klant worden afgeleverd voor elke bestelling van ten minste 30 flessen (75 cl) die op dezelfde dag op hetzelfde adres kunnen worden afgeleverd.

Bij deze prijzen komen de voorbereidingskosten, die duidelijk worden vermeld op de website www.selection-jaillance.com en op de bestelbon die JAILLANCE naar de klant stuurt, voor alle bestellingen van minder dan 30 flessen (75 cl).

De geldigheidsduur van de prijzen van de producten op de site www.jaillance.com en op de handelsdocumenten van JAILLANCE is de prijs die erop vermeld staat en deze prijzen zijn van toepassing op elke bestelling die JAILLANCE vóór het verstrijken van deze geldigheidsduur ontvangt. Na deze datum behoudt JAILLANCE zich het recht voor de prijs van zijn producten te wijzigen.

Betaling voor producten besteld op de website www.jaillance.com wordt direct op deze site gedaan, met creditcard, contant, op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

Om de veiligheid van online betalingen met kredietkaart te garanderen, heeft JAILLANCE gekozen voor het SSL-coderingsproces om alle gegevens in verband met het door de klant gebruikte betaalmiddel zo goed mogelijk te beschermen.

Dit systeem garandeert klanten de vertrouwelijkheid van informatie die wordt verzonden naar de website www.selection-jaillance.com, omdat de verzonden gegevens worden gecodeerd door software die voorkomt dat ze kunnen worden gelezen terwijl ze over het netwerk worden verzonden.

De betaling van de met een papieren bestelbon bestelde producten gebeurt per cheque, die bij de door JAILLANCE verstuurde bestelbon moet worden gevoegd, of per kredietkaart, met vermelding op de aan JAILLANCE verstuurde bestelbon van alle gevraagde gegevens betreffende deze betalingswijze.

De factuur voor de bestelde producten wordt naar de klant gestuurd bij levering van de producten en de schriftelijke bevestiging van de bestelling zoals bedoeld in artikel 2.

Elk betalingsincident geeft JAILLANCE het recht de uitvoering van alle lopende bestellingen op te schorten en elke nieuwe bestelling van de klant te weigeren, zonder dat deze laatste enige schadevergoeding of schadeloosstelling kan eisen.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 121-21 van de Franse consumentenwet beschikt de klant over een termijn van 14 volle dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelde producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Wanneer de periode van 14 dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze periode verlengd tot de volgende werkdag.

De klant verbindt zich ertoe JAILLANCE op de hoogte te brengen van de uitoefening van zijn herroepingsrecht, binnen de hierboven vermelde termijn, per brief of e-mail of door het terugsturen van het herroepingsformulier.

In uitvoering van zijn herroepingsrecht kan de klant de bestelde producten terugsturen naar JAILLANCE, waarbij de kosten voor het terugsturen ten laste zijn van de klant.

De producten moeten worden teruggestuurd binnen 14 dagen nadat de klant JAILLANCE ervan op de hoogte heeft gebracht dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, naar het volgende adres: JAILLANCE SA, BP 79, 355, avenue de la Clairette 26 150 DIE.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de producten die onder het door de klant uitgeoefende herroepingsrecht vallen, enkel worden teruggenomen indien ze in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat voor wederverkoop worden teruggestuurd. Elk product dat beschadigd of gedeeltelijk verbruikt is, zal in geen geval genieten van het herroepingsrecht voorzien in dit artikel.

Daarom wordt de klant geadviseerd om de originele verpakking te bewaren tot het einde van de herroepingstermijn en de bijgeleverde verpakking niet te beschadigen bij het openen van het pakket.

Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal JAILLANCE de klant zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de producten waarop het herroepingsrecht betrekking heeft bij JAILLANCE of na de datum waarop de consument JAILLANCE een bewijs van verzending van deze producten heeft verstrekt, alle door hem betaalde bedragen voor de aankoop van de producten (inclusief verzend- en leveringskosten) terugbetalen.

De klant wordt terugbetaald door het crediteren van zijn bankrekening of per cheque, afhankelijk van de door de consument gebruikte betaalmethode.

Indien JAILLANCE de aan de klant verschuldigde bedragen niet binnen de hierboven vermelde termijn van 14 dagen terugbetaalt, is JAILLANCE van rechtswege de in artikel L 121-21-4 van de Franse Code de la Consommation (Frans Wetboek voor de Consument) bedoelde boetes wegens laattijdige betaling verschuldigd aan de klant, onder de daarin bepaalde voorwaarden.

Artikel 6 - Garantie en aansprakelijkheid

Het is aan de klant om na te gaan of de bestelde producten overeenstemmen met zijn behoeften, met dien verstande dat de klant, alvorens de bestelling te plaatsen, de mogelijkheid heeft gehad om bij JAILLANCE gedetailleerde informatie in te winnen over de kenmerken van de bestelde producten.

Gezien de aard van de verkochte producten raadt JAILLANCE de klant aan om ze te bewaren op een plaats die een goede bewaring toelaat en in het bijzonder op een koele, vochtige plaats, beschermd tegen licht, zon, vorst en regen en zonder plotse temperatuurschommelingen.

In het kader van de bovenstaande bepalingen verbindt JAILLANCE zich ertoe de verkochte producten te vrijwaren van verborgen gebreken of gebreken, onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het Burgerlijk Wetboek en de conformiteit van de producten te garanderen onder de voorwaarden bepaald in de artikelen L 211-4 tot L 211-13 van het Consumentenwetboek.

Indien de klant van mening is dat de geleverde producten gebreken vertonen of niet-conform zijn, moet hij JAILLANCE hiervan zo snel mogelijk na de ontdekking van het gebrek, de tekortkoming of de niet-conformiteit op de hoogte brengen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, met vermelding van de aard en de omvang van het beweerde gebrek, de tekortkoming of de niet-conformiteit en met opgave van alle redenen betreffende de realiteit ervan.

De klant moet JAILLANCE alle ruimte geven om de waarnemingen te doen die hij nodig acht.

Indien uit deze vaststellingen blijkt dat de geleverde producten defecten, gebreken of non-conformiteiten vertonen, zal JAILLANCE deze producten gratis vervangen, de kosten voor het terugzenden van deze producten en het verzenden van producten die vrij zijn van gebreken, gebreken of non-conformiteiten ten laste nemen, of, indien het niet mogelijk is de producten te vervangen, de klant de prijs van deze producten terugbetalen.

 Artikel 7 - Overmacht

JAILLANCE kan geheel of gedeeltelijk van haar verplichtingen worden ontheven zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of schadeloosstelling, in geval van overmacht of toevallige gebeurtenissen die de levering van de bestelde producten verhinderen of vertragen.

Als gevallen van overmacht worden in het bijzonder beschouwd: storm, brand, overstroming, ernstige klimatologische verschijnselen, ernstige materiële ongevallen, mobilisatie, oorlog, transportonderbrekingen, wijzigingen in wetten of reglementeringen eigen aan de verkochte producten, volledige of gedeeltelijke stakingen, en meer in het algemeen elk element dat ontsnapt aan de controle van JAILLANCE.

In geval van overmacht verbindt JAILLANCE zich ertoe de klant zo snel mogelijk per post of e-mail op de hoogte te brengen.

De verplichtingen van JAILLANCE worden dan van rechtswege opgeschort, zonder schadevergoeding van welke aard ook, vanaf de datum waarop de gebeurtenis die de overmacht kenmerkt zich voordoet tot de datum waarop er een einde aan komt.

Als de belemmering door overmacht echter langer dan een maand aanhoudt, kan de klant het contract desgewenst per aangetekende brief met ontvangstbevestiging opzeggen, zonder dat dit voor een van beide partijen recht geeft op schadevergoeding of compensatie.

JAILLANCE verbindt zich er dan toe de Klant zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van maximaal 14 dagen na de kennisgeving van de annulering van de verkoop door de Klant, alle hem betaalde bedragen terug te betalen.

Artikel 8 - Persoonlijke informatie

De door JAILLANCE geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling. Ze worden door JAILLANCE gearchiveerd en de klant heeft er toegang toe door contact op te nemen met JAILLANCE, hetzij per e-mail op het volgende adres: vpc@jaillance.com, hetzij per post op het volgende adres: JAILLANCE SA, BP 79, avenue de la Clairette 26 150 DIE

De door JAILLANCE verzamelde nominatieve gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van de bestellingen en kunnen aan derden worden meegedeeld, tenzij de klant JAILLANCE anders meedeelt.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, is de website www.jaillance.com is aangegeven bij de Commission Nationale Informatique et Libertés en klanten hebben het recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van of verzet tegen persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben.

Daartoe hoeft de klant alleen maar een verzoek in te dienen bij JAILLANCE, hetzij per e-mail op het volgende adres, hetzij per e-mail op het volgende adres: vpc@jaillance.com, hetzij per post op het volgende adres: JAILLANCE SA, BP 79.355, avenue de la Clairette 26 150 DIE.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Deze algemene verkoopsvoorwaarden en alle verkopen door JAILLANCE zijn onderworpen aan het Franse recht, dat elk geschil met betrekking tot hun interpretatie, vorming en/of uitvoering beheerst.

Artikel 10 - Keuze van woonplaats

JAILLANCE kiest domicilie op het volgende adres: JAILLANCE SA, BP 79, 355, avenue de la Clairette 26 150 DIE en op haar website www.jaillance.com.

Alle correspondentie over verkoop op afstand door JAILLANCE, in het bijzonder op de website www.jaillance.comElke klacht van de klant moet per post naar bovenstaand adres worden gestuurd of per e-mail naar het volgende adres vpc@jaillance.com.

Je bent niet oud genoeg om deze site te bezoeken. Verlaat de pagina

Bedankt voor uw begrip

Heb je hulp nodig?

Grande Cuvée Icône - Biologische Crémant de Die

Pour 4 cartons de bulles dioises achetés (clairette en crémant de Die) + 2 bouteilles offertes de Crémant de Die Icône.

Heb je in jouw land de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken?