Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Gratis bezorging bij bestellingen van 4 dozen of meer
Rood Jaillance logo

Juridische informatie

1. Presentatie van de site.

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website geïnformeerd dat www.jaillance.com de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de implementatie en controle:

Eigenaar Jaillance - SARL - Avenue de la Clairette - BP 79 - 26150 Die
Schepper marque[DIGITALE] webagentschap in Valence
Verantwoordelijk voor publicatie Jaillance - contact@jaillance.com
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster merk [DIGITALE] contact@marquedigitale.fr
Gastheer Host: OVH Cloud, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Gebruik van de site www.jaillance.com houdt volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. www.jaillance.com worden daarom uitgenodigd om hen regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien steeds toegankelijk voor de gebruikers. Jaillance kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal Jaillance trachten de gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van de data en uren van de interventie.

De website www.jaillance.com wordt regelmatig bijgewerkt door Jaillance. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van geleverde diensten.

De website www.jaillance.com is informatie verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Jaillance streeft ernaar op de site het volgende aan te bieden www.jaillance.com informatie zo nauwkeurig mogelijk. De website kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit de schuld is van de website zelf of van externe partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de site www.jaillance.com worden louter ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Bovendien kan de informatie op de www.jaillance.com zijn niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Jaillance is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van : Jaillance.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

Jaillance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site. www.jaillance.comDit kan het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties in punt 4, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Jaillance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site. www.jaillance.com.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Jaillance behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze zone geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Jaillance behoudt zich tevens het recht voor de gebruiker civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Wanneer u de site gebruikt www.jaillance.comDe volgende informatie kan worden verzameld: de URL van de koppelingen via welke de gebruiker de site heeft bezocht www.jaillance.comde internetprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres (IP-adres) van de gebruiker.

Jaillance verzamelt in elk geval alleen persoonlijke gegevens van de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. www.jaillance.com. Gebruikers verstrekken deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer ze deze zelf invoeren. De gebruiker van de www.jaillance.com de verplichting om deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen, door een schriftelijke en ondertekende aanvraag te sturen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de handtekening van de drager van het document staat, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen persoonlijke informatie over de gebruiker van de www.jaillance.com zonder medeweten van de gebruiker wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van Jaillance en haar rechten maakt de overdracht van deze informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk, die op zijn beurt gebonden is aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. www.jaillance.com.

De site is niet geregistreerd bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De website www.jaillance.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites die met toestemming van Jaillance zijn gemaakt. Jaillance is echter niet in staat de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

De site doorbladeren www.jaillance.com waarschijnlijk zal leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om later surfen op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

Als de installatie van een cookie wordt geweigerd, kan het zijn dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (wielvormig pictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de Bewaarregels in op: gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor geschiedenis. Schakel ten slotte het vinkje uit om cookies te deactiveren.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In de sectie "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Vertrouwelijkheid" op Voorkeuren. In het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site www.jaillance.com valt onder het Franse recht. De bevoegde rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

10. De belangrijkste wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site en deze gebruikt.

Persoonsgegevens: "gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Je bent niet oud genoeg om deze site te bezoeken. Verlaat de pagina

Bedankt voor uw begrip

Heb je hulp nodig?

Heb je in jouw land de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken?